asd
TS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi :

Sanayi ve Makineleşmenin gelişmesiyle birlikte işletmelerde kar­şı­la­şı­lan en önem­li in­san kay­nak­la­rı so­run­la­rın­dan bi­ri, çalışan­la­rın em­ni­yet­li ve sağ­lık­lı bir çalışma or­ta­mı­na sa­hip ol­ma­ma­la­rı­dır.Bu nedenle günümüzde pekçok ülkede olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır.Gerek yasal düzenlemelere uyumun sağlanması gerekse kuruluş­la­rın da­ha iyi re­ka­bet koşul­la­rı­na ula­şa­bil­me­si için çalışan­la­rın iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da plan­lı ve sis­tem­li çalışma­lar yü­rüt­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir. Bu nedenle TS18001 standardı bu çalışmaların düzenlenmesi için gerekli şartları içeren bir yönetim sistemidir.

NE­DEN TS 18001?

-   Kâr­lı­lı­ğı ar­tır­mak,

-   İSG çalışmaları­nı diğer fa­ali­yet­le­re en­teg­re ede­rek kay­nak­la­rın ko­run­ma­sı­nı sağ­la­mak,

-   Yö­ne­ti­min ta­ah­hü­dü­nün ve tasal düzenlemelere uyumun sağ­lan­dı­ğı­nı gös­ter­mek,

-   Çalışanların güvenlik,mo­ti­vas­yon ve ka­tı­lı­mı ar­tır­mak,

-   Ulu­sal ya­sa ve dün­ya stan­dard­la­rı­na  uyum sü­re­si­ni ve ma­li­ye­ti­ni azalt­mak,

-   Pay­daşla­rın is­tek ve bek­len­ti­le­ri­ni karşı­la­ya­rak re­ka­be­ti ar­tır­mak,

-   Kuruluş­lar ta­ra­fın­dan sür­dü­rül­mek­te olan İSG fa­ali­yet­le­ri­nin sis­te­ma­tik ola­rak ya­yı­lı­mı­nı sağ­la­mak için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.

TS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği  Yönetim Sistemi

Danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için iletişime geçiniz.

+90 312 433 1 222

info@uzmantercume.com.tr